comunidades

DE BESSONES (TWIN SISTERS) A QUATRIGEMINES: TUTORIAL DE PATCHWORK.

En aquesta ocasió, Les Antònies hem unit quatre blocs iguals i hem format un bloc gran. La base és el Twin Sisters i es pot treballar com un bloc individual. Nosaltres us explicarem com es fa i continuarem amb la nostra simple variació; deixem al vostre gust adoptar una opció o altra.
Les Antònies hem après a fer el Twin Sisters seguint el tutorial de Missouri Star Quilt Company; us deixem l’enllaç aquí perquè pugueu veure en directe com es fa, encara que, nosaltres no hem fet servir JellyRolls; hem tallat tires i les hem unit, però, a la pràctica, és el mateix. De tota manera, nosaltres farem el nostre tutorialamb dibuixos i esquemes com és habitual.
Anem per feina. Els materials que hem fet servir són: 8 tires de 20cmX5’5cm, en 4 teixits diferents, és a dir, dues tires de cada. Les hem emparellat com veieu en el dibuix. Com sempre us deixem un annex amb les mesures i quantitats.
Comencem a cosir. Encarem les parelles i cosim per una banda de dalt a baix (1), obrim (2) i tallem pel centre per formar dos quadrats (3); és molt important que tots els quadrats siguin igual, si heu de retallar i ajustar, no ho dubteu i els feu de la mateixa mesura. Ho repetiu amb les parelles restants per obtenir 8 quadrats, és a dir, 4 de cada (4).
La passa següent consisteix en dibuixar una diagonal en cada quadrat (5) i tallar per la línia marcada (6) per obtenir dues parts de cada quadrat. Si ho hem fet bé, hem d’acabar amb 4 grups de 4 triangles iguals (7) que disposarem com veieu en el dibuix (9), combinant la vertical amb l’horitzontal; els anomenarem mini blocs, encara que en realitat cada un d’ells és un blocindividual.
Ara cosirem els mini blocs seguint la rutina habitual: cosirem els dos triangles de dalt i els dos d’abaix (10) i obtenim 2 triangles grans (11) que cosirem pel centre (12). Ja hem acabat el mini bloc (13); ho repetim amb la resta i tenim les peces per fer la nostra variació (14). La última fase és la d’unir els mini blocs: com sempre, cosim els dos de dalt i els dos d’abaix entre ells (15) i les dues tires obtingudes (16) les unim pel centre (17). Per fi hem acabat el bloc (18).
Us deixem una mostra de com quedarien quatre blocs junts (19) i l’annex que us comentàvem més amunt.
No ens cansarem de repetir-vos que nosaltres suggerim i vosaltres escolliu les mesures, les combinacions i les teles segons el vostre gust. Esperem que aquesta idea us hagi agradat.


JOC DE CONTRARIS!!!
DE GEMELAS (TWIN SISTERS) A CUATRILLIZAS: TUTORIAL DE PATCHWORK.
En esta ocasión, Les Antònies hemos unido cuatro bloquesiguales y hemos formado un bloquegrande. La base es el Twin Sisters y se puede trabajar como un bloque individual. Nosotras os explicaremos como se hace y continuaremos con nuestra simple variación; dejamos a vuestro gusto adoptar una opción u otra.
Les Antònies hemos aprendido a hacer el Twin Sisterssiguiendo el tutorial de MissouriStar Quilt Company; os dejamos el enlace aquí para que podáis ver en directo como se hace, aunque, nosotras no hemos usado JellyRolls; hemos cortado tiras y las hemos unido, pero, a la práctica, es lo mismo. De todas maneras, nosotras haremos nuestro tutorial con dibujos y esquemas como es habitual.
Manos a la obra. Los materiales que hemos usado son: 8 tiras de 20cmX5’5cm, en 4 tejidos diferentes, es decir, dos tiras de cada. Las hemos emparejado cómo veis en el dibujo. Cómo siempre os dejamos un anexo con las medidas y cantidades.
Empezamos a coser. Encaramos las parejas y cosemos por un lado de arriba abajo (1), abrimos (2) y cortamos por el centro para formar dos cuadrados (3); es muy importante que todos los cuadrados sean iguales, si tenéis que recortar y ajustar, no lo dudéis y los hacéis de la misma medida. Lo repetís con las parejas restantes para obtener 8 cuadrados, es decir, 4 de cada (4).
El siguiente paso consiste en dibujar una diagonal en cada cuadrado (5) y cortar por la línea marcada (6) para obtener dos partes de cada cuadrado. Si lo hemos hecho bien, tenemos que acabar con 4 grupos de 4 triángulos iguales (7) que dispondremos como veis en el dibujo (9), combinando la vertical con la horizontal; los denominaremos mini bloques, aunque en realidad cada uno de ellos es un bloqueindividual.
Ahora coseremos los mini bloques siguiendo la rutina habitual: coseremos los dos triángulos de arriba y los dos de abajo (10) y obtenemos 2 triángulos grandes (11) que coseremos por el centro (12). Ya hemos acabado el mini bloque (13); lo repetimos con el resto y tenemos las piezas para hacer nuestra variación (14). La última fase es la de unir los mini bloques: cómo siempre, cosemos los dos de arriba y los dos de abajo entre ellos (15) y las dos tiras obtenidas (16) las unimos por el centro (17). Por fin hemos acabado el bloque (18).
Os dejamos una muestra de cómo quedarían cuatro bloquesjuntos (19) y el anexo que os comentábamos más arriba.
No nos cansaremos de repetiros que nosotras sugerimos y vosotr@s escogéis las medidas, las combinaciones y las telas según vuestro gusto. Esperamos que esta idea os haya gustado.


¡¡¡JUEGO DE CONTRARIOS!!!
FROM TWIN SISTERS TO QUADRUPLETS: PATCHWORK TUTORIAL.
On this occasion, Les Antònies have joined four equal blocks and we have formed a large block. The base is the Twin Sisters and can work as a single block. We will explain how its done and we will continue with our simple variation; we leave to your choice adopting one option or another.
Les Antònies have learned to make the Twin Sistersfollowing the tutorial from MissouriStar Quilt Company; we leave the link here so you can see how as they do, though, we have not used JellyRolls; we cut strips and we have joined them, but to practice, is the same. Anyway, we will do our tutorial with drawings and diagrams as usual.
Get to work. The materials we use are: 8 strips of 20cmX55 cm, in 4 different tissues, i.e., two strips of each. We matched them how you see in the drawing. How we always leave an annex with the sizes and quantities.
We started sewing. We face couples and sew on the one side top to down (1), open (2) and cut by the middle to form two squares (3); it is very important that all squares are equal, if you have to trim and fit, dont hesitate and do the same size. Repeat it with the remaining couples to obtain 8 squares, i.e. 4 of every combination (4).
The next step is to draw a diagonal on each square (5) and cut through the marked line (6) to obtain two parts of each square. If we have done well, we have to end up with 4 sets of 4 equal triangles (7) that will be available as you can see in the drawing (9), combining the vertical to the horizontal; we will call them mini blocks, but in fact each one of them is a single block.
Now we sew the mini blocks according to the usual routine: we sew the two triangles above and the two below (10) and get 2 large triangles (11) that we sew by the centre (12). We have already finished the mini block (13); we repeat it with the rest and have the parts to make our variation (14). The last phase is the join the mini blocks: as always, we sew the two above and the two below between them (15) obtained two strips (16) and joined them by the centre (17). Finally, we have finished the block (18).
We leave you a sample of how it would be four blockstogether (19) and the annex which we mentioned above.
We will not tire of repeating you we suggest and you choose the steps, combinations and fabrics according to your taste. We hope that you like this idea.

GAME OF OPPOSITES!!!

Fuente: este post proviene de Blog de Antonies, donde puedes consultar el contenido original.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí.
Creado:
¿Qué te ha parecido esta idea?

Esta idea proviene de:

Y estas son sus últimas ideas publicadas:

Les Antònies compartim aquest diumenge el més clàssic dels clàssics; l’essència mateixa dels doodles: el blanc i negre. No hi ha molt a explicar sobre la tècnica. Amb un retolador negre comenceu a dib ...

El bloc que Les Antònies us presentem és un que vàrem trobar a YouTube. És un tutorial de Missouri Star Quilt Company i ens va semblar molt senzill i divertit. Nosaltres hem treballat amb quadrats de ...

Recomendamos

Relacionado

BLOC BLOCK BLOQUE ...

Ja sabeu que Les Antònies busquem diferents maneres de fer blocs. Aquesta vegada hem optat per repassar una altra vegada el 9 màgic i hem fet dues transformacions. En aquest post us presentarem la primera. Per començar el tutorial, el primer que farem serà recordar com es fa el 9 màgic. Pel que tenim planejat, necessitem dos blocs de 9, per això us donarem el material doble i diferenciarem els blo ...

TUTORIAL HANDBOX DOODLES ...

Una de les coses que Les Antònies hem aprés de la tècnica del patchwork és l’aprofitament. En aquest tutorial us ensenyarem com, d’una vegada, es pot fer el material base per muntar dos blocs diferents i ho dividirem en dos posts: un per cada bloc. En aquest post farem el bloc diamant. És un dels clàssics i l’haureu vist més d’una vegada; també és senzill de fer, només cal fixar-se en la col·locac ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

El bloc que Les Antònies us presentem en aquest post és molt fàcil, simple i, amb creativitat i imaginació, molt versàtil. Hem combinat 4 mini blocs (realment molt mini) per crear unbloc apte per ambients sobris i nets. El material que necessitem es compon de 4 quadrats de 10cmX10cm en una tela llisa i de 8 quadrats de 5cmX5cm en quatre teles estampades diferents, és a dir, un parell de quadrats d ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

Les Antònies no parem de cercar i investigar per poder oferir-vos maneres diferents de muntar blocsde patchwork. En aquesta ocasió us presentem un altre molinet fet amb una tècnica molt senzilla i que us servirà per crear més blocs diferents. Només farem servir 3 teles diferents. Necessitem 2 quadrats de 20cmX20cm de teles contrastades per formar els quadrats amb triangle i 1 quadrat de, més o men ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

El bloc que Les Antònies us presentem és un que vàrem trobar a YouTube. És un tutorial de Missouri Star Quilt Company i ens va semblar molt senzill i divertit. Nosaltres hem treballat amb quadrats de 19cmX19cm; ho hem fet amb quatre teles diferents per a que veieu l’efecte en conjunt (1). Bàsicament el bloc consisteix en tallar els quadrats, barrejar els trossos i cosir-los. Per fer els talls ho p ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

Aquesta és la segona Wonky star que fem Les Antònies. La primera la vàrem fer invertida i aquesta l’hem feta del dret. La Wonky star, al ser de braços irregulars, és una manera molt original de fer servir els retalls, també. Com sempre, us presentem un bloc i una composició de quatre per què veieu com queda en conjunt. Les mesures i el material que farem servir són: per l’estel, pròpiament dit, 4 ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

En aquest post, Les Antònies, us volem explicar com ens hem complicat la vida provant de fer un cerclede patchwork. No ens ha quedat tan malament com ens pensàvem, però ho hem fet a partir de quarts de cercle. Amb aquest tutorial us ensenyarem com fer-ho. Els materials necessaris per fer un bloc són: quatre quadrats amb estampats diferents de 17cmX17cm; no ens cal res més. Damunt d’un dels quadrat ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

En aquest post, Les Antònies tornem amb els estels. Hem après a fer aquest bloc tan fàcil amb el tutorial de la Missouri Star Quilt Company penjat a YouTube. Com sempre, nosaltres us deixem l’enllaç del vídeo i afegim el tutorialdibuixat. Comencem. Necessitem 2 quadrats de color llis o blanc de 20cmX20cm i 2 quadrats amb estampats diferents de 20cmX20cm, també (1). Emparellem un quadrat estampat i ...

BLOC BLOCK BLOQUE ...

El nou tutorialde Patchwork de Les Antònies és una versió de l’anterior post. Us volem ensenyar què, amb la mateixa tècnica i els mateixos materials, es pot fer un blocdel tot diferent. Repassem el material: necessitem dos quadrats d’estampats diferents i en colors contrastats de 20cmX20cm cada un; també un quadrat de 10cmX10cm totalment diferent dels altres dos. Com ja us vàrem comentar, la mesur ...

COIXÍ COJÍN CRAZY QUILT ...

Les Antònies, per fi, hem fet la parella del coixí “cors i papallones”. La tècnica és similar, però aquesta vegada hem jugat amb els hexàgons. Damunt d’un drap de cuina amb estampat de caixmirs, hem creat un jardí hexagonal. La primera cosa que hem fet són unes flors amb hexàgons per aplicar-les; per això hem fet servir retalls petits de tela de diferents estampats. No us fem un tutorialdibuixat, ...